پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی رابطه‌ی اعتیاد اینترنتی با افسردگی در کاربران نوجوان شهر تهران

پژوهش حاضر به منظور اثرات مخرب سوء استفاده از اینترنت و وابستگی نوجوانان و اقسار دیگر و همچنین لزوم پیشگیری و راه‌های درمانی مناسب به جهت سلامت هرجه بیشتر ایشان صورت گرفته است.  ادامه مطلب “چکیده: بررسی رابطه‌ی اعتیاد اینترنتی با افسردگی در کاربران نوجوان شهر تهران”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی و مقایسه‌ی ادراک شنیداری کودکان نارسا‌نویس و عادی

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه‌ی ادراک شنیداری دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان نارسانویس در پایه‌های سوم وتا پنجم ابتدایی شهر تهران پرداخت.
روش پژوهش حاضر، روش پس رویدادی یا علی -مقایسه‌ای است. ادامه مطلب “چکیده: بررسی و مقایسه‌ی ادراک شنیداری کودکان نارسا‌نویس و عادی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در پسران دبیرستانی

این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند: یکی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی و دیگری تأثیر این آموزش بر پیشرفت تحصیلی. به این منظور از پرسشنامه‌ی هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) که توسط دکتر گنجی (1384) ترجمه و هنجاریابی شده است، استفاده شد. ادامه مطلب “چکیده: تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در پسران دبیرستانی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون کیفیت خواب پیترزبورگ و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان

این پایان‌نامه به بررسی اعتبار، روایی پرسشنامه‌ی کیفیت خواب و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران پرداخته است. نمونه‌ی مورد آزمون از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد و دولتی در رشته‌های گوناگون در سال تحصیلی 89-90 انتخاب شدند و بر روی 323 نفر از دانشجویان صورت گرفت. ادامه مطلب “چکیده: بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون کیفیت خواب پیترزبورگ و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش میزان پرخوری و افسردگی و افزایش عزت نفس بیماران زن دارای اختلال پرخوری افراطی

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش میزان پرخوری و افسردگی و افزایش عزت نفس بیماران زن مبتلا به اختلال پرخوری افراطی بود. ادامه مطلب “چکیده: اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش میزان پرخوری و افسردگی و افزایش عزت نفس بیماران زن دارای اختلال پرخوری افراطی”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی و رضایت زناشویی در معلمان شهر تهران

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی و رضایت زناشویی در معلمان پرداخته شد. آزمودنی‌ها شامل 45 مر و 45 زن از معلمان شهر تهران بودند که به پرسشنامه‌ی رضایت زناشویی Enrich (فرم تجدید نظر) و به شاخص توصیف شغل مینوسوتا پاسخ دادند و آزمون t نشان داد اختلاف میانگین نمرات رضایت شغلی در زنان و مردان معنادار است و زنان میانگین بالاتری در این متغیر داشتند. ادامه مطلب “چکیده: بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی و رضایت زناشویی در معلمان شهر تهران”

پایان‌نامه‌ها

چکیده: ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تفکر قطعی‌نگر و رابطه‌ی آن با رضایت‌مندی زناشویی

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تفکر قطعی‌نگر و رابطه‌ی آن با رضایت زناشویی، آن دسته از زوجین شهر تهران که به پارک‌های سطح شهر جهت تفریح مراجعه کرده‌ بودند، انجام شد. بدین منظور از پارک‌های 5 منطقه‌ی تهران (شمال، جنوب، مرکز، غرب، شرق) به نسبت مساوی به 300 نفر به پرسشنامه‌ی 36 سوالی تفکر قطعی‌نگر و مقیاس 115 ماده‌ای رضایتمندی زناشویی انریچ فرم بلند پاسخ دادند. مقیاس تفکر قطعی‌نگر از 5 عامل قطعی‌نگری کلی، قطعی‌نگری در تعامل با دیگران، تفکر مطلق‌نگر، قطعی‌نگری در پیش‌بینی آینده، قطعی‌نگری در حوادث منفی تشکیل شده است. ضریب اعتبار این مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 0/827 بدست آمد. ادامه مطلب “چکیده: ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تفکر قطعی‌نگر و رابطه‌ی آن با رضایت‌مندی زناشویی”