پایان‌نامه‌ها

چکیده: تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در پسران دبیرستانی

این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند: یکی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی و دیگری تأثیر این آموزش بر پیشرفت تحصیلی. به این منظور از پرسشنامه‌ی هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) که توسط دکتر گنجی (1384) ترجمه و هنجاریابی شده است، استفاده شد. ادامه مطلب “چکیده: تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در پسران دبیرستانی”