پایان‌نامه‌ها

چکیده: تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در پسران دبیرستانی

این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند: یکی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی و دیگری تأثیر این آموزش بر پیشرفت تحصیلی. به این منظور از پرسشنامه‌ی هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) که توسط دکتر گنجی (1384) ترجمه و هنجاریابی شده است، استفاده شد. همچنین معدل کتبی دروس دی ماه و خرداد به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی و نمره‌ی خام آزمون ریون مندرج در پرونده‌ی تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان ملاک هوش درنظر گرفته شد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی پایه‌ی دوم منطقه‌ی 13 آموزش و پرورش شهر تهران در سال 89-90 می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای 80 نفری از بین آن‌ها انتخاب شدند.
ابتدا نمونه به دو گروه 40 نفری (گروه آزمایش و کنترل) و تا حد امکان همگن از نظر هوشی تقسیم شدند؛ سپس از هر دو گروه پیش آزمون هوش هیجانی بعمل آمد و گروه آزمایشی به مدت 16 هفته (8 جلسه) تحت آموزش مؤلفه‌های هوشی هیجانی قرار گرفت. سپس از هر دو گروه پس آزمون هوش هیجانی بعمل آمد. در این پژوهش از روش آماری آزمون تحلیل کوواریانس دو متغیری استفاده شد و نتایج حاصل به این شرح است:
الف) هوش مؤلفه‌های هوش هیجانی در گروه آزمایش که برنامه‌ی آموزشی را دریافت کرده‌اند در مقایسه با دانش‌آموزان گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکرده‌اند موجب افزایش هوش هیجانی گروه آزمایش شده است.
ب) آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی در گروه آزمایش که برنامه‌ی آزمایش را دریافت کرده‌اند در مقایسه با دانش‌آموزان گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکرده‌اند موجب افزایش پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش شده است.