پایان‌نامه‌ها

چکیده: اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش میزان پرخوری و افسردگی و افزایش عزت نفس بیماران زن دارای اختلال پرخوری افراطی

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش میزان پرخوری و افسردگی و افزایش عزت نفس بیماران زن مبتلا به اختلال پرخوری افراطی بود. به این منظور، در قالب یک طرح نیمه آزمایشی 16 آزمودنی زن با تشخیص اختلال پرخوری افراطی که به مرکز رژیم درمانی دکتر کرمانی مراجعه کرده بودند و نمره افسردگی‌شان بالاتر از 18 و نمره مربوط به عزت نفس‌شان کم‌تر از 25 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از جمعیت نمونه 8 نفر در گروه رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی و 8 نفر در گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند و در دو مرحله پیش از شروع درمان و پس از مهارت‌آموزی گروهی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری شامل چک‌لیست ارزیابی اختلالات خوردن بر اساس DSM-IV، مقیاس افسردگی بک و مقیاس افسردگی روزنبرگ بود. داده‌ها با استفاده از  جداول و نمودارها و تحلیل واریانس یک طرفه مورد بررسی قرارگرفت. یافته‌های این پژوهش نشان‌داد که رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش وزن میزان پرخوری و افسردگی و افزایش میزان عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال پرخوری افراطی مؤثر است.

کلید واژه‌ها: رفتاردرمانی دیالکتیکی، افسردگی، عزت نفس، اختلال پرخوری افراطی