پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی رابطه‌ی اعتیاد اینترنتی با افسردگی در کاربران نوجوان شهر تهران

پژوهش حاضر به منظور اثرات مخرب سوء استفاده از اینترنت و وابستگی نوجوانان و اقسار دیگر و همچنین لزوم پیشگیری و راه‌های درمانی مناسب به جهت سلامت هرجه بیشتر ایشان صورت گرفته است. 
این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی اعتیاد اینترنتی با افسردگی در کاربران نوجوان شهر تهران تنظیم گردیده و به منظور نیل به هدف از جامعه‌ی آماری نوجوانان کاربر شهر تهران نمونه 80 نفر دختر و 80 نفر پسر بصورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج آزمون‌های اعتیاد اینترنتی (GPUSI) و آزمون افسردگی (BDI) به آزمون T دو گروه مستقل جهت مقایسه‌ی میزان اعتیاد اینترنتی دختران و پسران به عمل آمد.
همچنین همبستگی بین متغیر‌ها با مدل آماری رگرسیون تک متغیری و چند متغیری مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج یافته‌های تحقیق نشان‌داد که پیشبینی متغیر اعتیاد به اینترنت از طریق پرسشنامه‌ی افسردگی بک وجود دارد و رابطه‌ی معناداری بین متغیرها مشاهده گردید. در مجموع یافته‌های این مطالعات تفاوت معناداری در میزان بالاتر اعتیاد به اینترنت در پسران در مقایسه با دختران بود.