پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی و رضایت زناشویی در معلمان شهر تهران

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی و رضایت زناشویی در معلمان پرداخته شد. آزمودنی‌ها شامل 45 مر و 45 زن از معلمان شهر تهران بودند که به پرسشنامه‌ی رضایت زناشویی Enrich (فرم تجدید نظر) و به شاخص توصیف شغل مینوسوتا پاسخ دادند و آزمون t نشان داد اختلاف میانگین نمرات رضایت شغلی در زنان و مردان معنادار است و زنان میانگین بالاتری در این متغیر داشتند. اختلاف میانگین در سایر متغیرها (رضایت، زناشویی، سن، مدت ازدواج)معنادار نبود و بر این اساس بین یافته‌ها ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و در آزمون معناداری بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی (r=0/27 p=0/01) بدست آمد و در پایان رابطه رضایت شغلی بر رضایت زناشویی در معامله رگرسیون تحلیل شدند و با توجه به میزان F مشاهده شده نتیجه گرفته‌شد که رضایت شغلی می‌تواند تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را پیش‌بینی کند.