پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون کیفیت خواب پیترزبورگ و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان

این پایان‌نامه به بررسی اعتبار، روایی پرسشنامه‌ی کیفیت خواب و رابطه‌ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران پرداخته است. نمونه‌ی مورد آزمون از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد و دولتی در رشته‌های گوناگون در سال تحصیلی 89-90 انتخاب شدند و بر روی 323 نفر از دانشجویان صورت گرفت. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه‌ی ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ، پرسشنامه‌ی سلامت عمومی و پرسشنامه‌ی اضطراب بک است. ضریب اعتبار آزمون 0/752 بدست آمد. از روش بروماکس مشخص شد که سؤالات بار عاملی معنادار و همبستگی مناسبی بین کل سوالات وجود دارد و با توجه به مفروضه‌های تحلیل عاملی، درصد تبیین واریانس در نهایت سه عامل استخراج گردید. همچنین برای اطمینان از روایی واگرا استفاده شد و نشان داده شد که پرسشنامه از روایی واگرا برخوردار است. همبستگی پیرسون بین نمرات پرسشنامه کیفیت خواب و سلامت عمومی که نتیجه‌ی حاصل از اجرای این آزمون وجود رابطه‌ی منفی معنادار بین نمرات این دو پرسشنامه نشان داد.

(r-0/08, p=0/01)

نتیجه‌ی همبستگی پیرامون عامل 3، 2، 1 کیفیت خواب و سلامتی عمومی نتیجه نشان دهنده‌ی رابطه‌ی ضعیف بود، همبستگی پیرسون بین نمرات پرسشنامه کیفیت خواب و اضطراب که نتیجه‌ی حاصل از اجرای آزمون وجود رابطه‌ی منفی معنادار را بین نمرات این دو پرسشنامه نشان داد:

(r=-0/053، p=0/01)