پایان‌نامه‌ها

چکیده: بررسی و مقایسه‌ی ادراک شنیداری کودکان نارسا‌نویس و عادی

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه‌ی ادراک شنیداری دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان نارسانویس در پایه‌های سوم وتا پنجم ابتدایی شهر تهران پرداخت.
روش پژوهش حاضر، روش پس رویدادی یا علی -مقایسه‌ای است. به همین منظور تعداد 10 نفر از دانش‌آموزان دارای نارسانویسی به روش نمونه‌های در دسترس و 15 نفر از دانش‌آموزان عادی به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه از منطقه  تهران انتخاب و توسط آزمون نوشتن سیف نراقی و نادری و آزمون تشخیص و وپمن مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از روش آماری و آزمون + برای مقایسه‌ی میانگین دو گروه مستقل به دست آمد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌داد که ادراک شنیداری دانش‌آموزان نارسانویس به طور معناداری به لحاظ آماری از ادراک شنیداری دانش‌آموزان عادی کمتر است.