پایان‌نامه‌ها

چکیده: رابطه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک تبیینی (خوش بینی-بدبینی) با سرسختی روان شناختی

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی بین حیطه های طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک تبیینی (خوش بینی-بدبینی) با سرسختی روانشناختی است. پژوهش حاضر مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری تعداد 300 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه منطقه قرچک است که بر طبق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از مقیاس بررسی دیدگاه‌های شخصی کوباسا (1988)؛ پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (1998)؛ پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن، کازلو و تانن بام (1995)، استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها وتجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حیطه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه با سرسختی روانشناختی رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین سبک تبیینی (خوش بینی- بدبینی) با سرسختی روان‌شناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که حیطه جدایی و طرد 22 درصد ازتغییرات سرسختی روان شناختی را پیش‌بینی می کند. یافته ها نشان داد که حیطه های طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک تبیینی نقش مهمی در پیش بینی سرسختی روان‌شناختی دارند.

کلیدواژه ها: طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک تبیینی (خوش بینی- بدبینی)، سرسختی روانشناختی.