پایان‌نامه‌ها

چکیده: مقایسه‌ی کیفیت دلبستگی به والدین و مفهوم خودپنداری تحصیلی در نوجوانان ناشنوا و شنوا

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین و خود پنداره تحصیلی در نوجوانان ناشنوای دختر و خواهران شنوای آن‌ها بود. جامعه‌‏ی آماری شامل کلیه ‏‌ی دانش آموزان دختر ناشنوای مدارس شهرستان‏ های تهران(شهریار – اندیشه –ملارد – مارلیک – گلستان –بوستان – اسلامشهر) که در سال تحصیلی 88-89 درمقطع راهنمایی و دبیرستان و در گروه سنی (12-18 سال) مشغول به تحصیل بودند،  انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه‌‏گیری خوشه‌‏ای چند مرحله‏‌ای گروه نمونه 40 از دانش آموزان ناشنوای دختر و گروه مقایسه نیز همان تعداد دانش‌آموز شنوا انتخاب شدند. پس از اجرای پرسشنامه کیفیت دلبستگی وخود پنداره بک و تجزیه و تحلیل آماری و با آزمون T، نتایج نشان دادند که بین میزان دلبستگی و خود پنداره تحصیلی در نوجوانان شنوا وناشنوا تفاوت وجود دارد.