پایان‌نامه‌ها

چکیده: ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تفکر قطعی‌نگر و رابطه‌ی آن با رضایت‌مندی زناشویی

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تفکر قطعی‌نگر و رابطه‌ی آن با رضایت زناشویی، آن دسته از زوجین شهر تهران که به پارک‌های سطح شهر جهت تفریح مراجعه کرده‌ بودند، انجام شد. بدین منظور از پارک‌های 5 منطقه‌ی تهران (شمال، جنوب، مرکز، غرب، شرق) به نسبت مساوی به 300 نفر به پرسشنامه‌ی 36 سوالی تفکر قطعی‌نگر و مقیاس 115 ماده‌ای رضایتمندی زناشویی انریچ فرم بلند پاسخ دادند. مقیاس تفکر قطعی‌نگر از 5 عامل قطعی‌نگری کلی، قطعی‌نگری در تعامل با دیگران، تفکر مطلق‌نگر، قطعی‌نگری در پیش‌بینی آینده، قطعی‌نگری در حوادث منفی تشکیل شده است. ضریب اعتبار این مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 0/827 بدست آمد. برای بررسی روایی مقیاس، ابتدا روایی صوری، روایی محتوایی و سپس روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور حصول روایی محتوا و روایی صوری ابزار اندازه‌گیری پیش از اجراء نظر کارشناسان و محققان مربوطه نسبت به معتبر بودن سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی روایی سازه، نتایج تحلیل عاملی تآییدی حاکی از برازش خوب داده‌ها با مدل بود که این بیانگر همسو بودن گویه‌ها با سازه‌ی نظری است. به منظور تآیید اینکه آیا خرده مقیاس‌های قطعی‌نگر کلی، قطعی‌نگری در تعامل با دیگران، مطلق‌نگری، قطعیت‌نگری در پیش‌بینی آینده و قطعیت‌نگری در حوادث منفی سازه‌ی مکنون تفکر قطعی‌نگر هستند و یا نه، از تحلیل عامل تآییدی مرتبه دوم استفاده شد.بنابراین با توجه به نتایج حاصل از دو تحلیل عاملی انجام شده می‌توان ادعا کرد که پرسشنامه‌ی مذکور از روایی قابل قبولب برخوردار است. برای تعیین رابطه‌ی بین تفکر قطعی‌نگر با رضایت‌مندی زناشویی، ضریب همبستگی بین خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی با خرده مقیاس‌های تفکر قطعی‌نگر محاسبه شد. بر اساس نتایج ضریب همبستگی خرده مقیاس مسایل شخصی (از پرسشنامه‌ی رضایت‌مندی زناشویی) با تمامی خرده مقیاس‌های  تفکر قطعی‌نگر در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بود، همچنین همبستگی خرده مقیاس مطلق‌نگری با خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی به جز دو خرده مقیاس تحریف آرمانی و نقش‌های مساوات طلبی نیز معنادار بوده در همین راستا همبستگی دو خرده مقیاس قطعیت‌نگری در پیش‌بینی آینده و قطعیت‌نگری در پیش‌بینی آینده و قطعیت‌نگری در حوادث منفی نیز به جزء با سه خرده مقیاس تحریف آرمانی، اوقات فراغت و نقش‌های مساوات‌طلبی با دیگر خرده مقیاس‌های رضایت معنادار است. در نهایت برای پرسشنامه و خرده آزمون‌ها هنجار تهیه شد.

واژه‌های کلیدی: تفکر قطعی‌نگر، رضایت‌مندی زناشویی، اعتبار، روایی، تحلیل عاملی تآییدی، تحلیل عاملی مرتبه دوم و هنجاریابی